Lifestyle

พื้นฐานการก่อสร้างอาคาร ที่ทุกคนควรรู้

Pinterest LinkedIn Tumblr

ในสถาปัตยกรรมโครงการและวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างคือการสร้างหรือการประกอบโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ บนพื้นที่ แม้ว่าสิ่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นกิจกรรมเดียว แต่อันที่จริง การก่อสร้างเป็นความสำเร็จของการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน โดยปกติงานจะได้รับการจัดการโดยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ดูแลโดยผู้จัดการโครงการ วิศวกรออกแบบ หรือสถาปนิกโครงการ ในขณะที่คนเหล่านี้ทำงานในสำนักงาน ทุกโครงการก่อสร้างอาคารต้องใช้แรงงาน ช่างไม้ และช่างฝีมืออื่น ๆ จำนวนมากเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ 

ความสำคัญของการก่อสร้างอาคาร 

เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การวางแผนอย่างมีประสิทธิผลเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นปัญหาจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของงาน การจัดตารางเวลาที่ประสบความสำเร็จ งบประมาณ ความปลอดภัยของสถานที่ ความพร้อมของวัสดุ การขนส่ง ความไม่สะดวกต่อสาธารณะที่เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร การเตรียมเอกสารประกวดราคา ฯลฯ 

การก่อสร้างอาคารเป็นกระบวนการในการเพิ่มโครงสร้างให้กับอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่มีการปรับปรุงเล็กน้อย เช่น การเพิ่มห้องหรือการปรับปรุงห้องน้ำ บ่อยครั้งที่เจ้าของทรัพย์สินทำหน้าที่เป็นคนงาน ผู้จ่ายเงิน และทีมออกแบบสำหรับทั้งโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมีองค์ประกอบบางอย่างที่เหมือนกัน นั่นคือการพิจารณาด้านการออกแบบ การเงิน และกฎหมาย หลายโครงการที่มีขนาดต่างกันไปถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น โครงสร้างล่ม เกินต้นทุน ผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาจะวางแผนอย่างละเอียดและดูแลการกำกับดูแลอย่างรอบคอบในระหว่างโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เป็นบวก 

ขั้นตอนตรวจสอบการก่อสร้างอาคารนั้นสำคัญมาก ห้ามพลาด 

ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ตรวจการอาคารเทศบาลจะตรวจสอบอาคารเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว อาจมีการออกใบอนุญาตการเข้าพัก อาคารปฏิบัติการต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายอัคคีภัยอีกด้วย 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคาร รวมถึงการใช้งาน การขยายต่อเติม ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง และรายการป้องกันอัคคีภัย ต้องได้รับการยอมรับจากวิศวกร สิ่งใดก็ตามที่ส่งผลต่อการทำงานด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด อาจจำเป็นต้องให้เจ้าของยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างอาคาร อย่าลืมศึกษาข้อมูลผู้รับเหมาอย่างละเอียด เพื่อที่จะให้งานออกมาสวยงามตรงใจที่สุด และอยู่ในงบประมาณที่กำหนด และสุดท้ายนี้อยากจะฝากว่า การก่อสร้างใด ๆ ก็ตาม เมื่อสร้างแล้ว การแก้ไขจะทำได้ยาก จึงควรวางแผนให้รัดกุมตั้งแต่ขั้นตอนแรก จะได้ไม่รู้สึกเสียดายและเสียใจภายหลังนั่นเอง